ZelfReflector

De ZelfReflector® is een binnen Medina ontwikkelde methode voor zelfonderzoek, die mensen op een relatief eenvoudige manier in staat stelt tot systematische reflectie op hun leven, werk en andere relevante thema’s. Door deze zelfreflectie krijgt men meer zicht op zijn motieven, handelswijze en ambities voor de toekomst. De ZelfReflector is gebaseerd op de door prof. dr. H.J.M. Hermans en drs. E. Hermans-Jansen ontwikkelde Zelfkonfrontatiemethode (ZKM).

Inhoudelijk is de ZelfReflector sterk verwant met de ZKM. Ook bij de Zelfreflector vormt het levensverhaal van de persoon het vertrekpunt en ook bij de ZelfReflector vormt de waarderingstheorie het referentiekader van waaruit dit levensverhaal geïnventariseerd en geanalyseerd wordt. Een belangrijk verschil met de ZKM is dat bij de ZelfReflector de persoon zelf zijn levensverhaal in een aantal waardegebieden samenvat. Aan de hand van een gerichte vragen (‘ontlokkers’), op basis van een innerlijke dialoog. Sommige mensen vinden dat prettiger dan dit te doen in een gesprek met een consultant/coach. Een dialoog met een consultant/coach kan anderzijds iemands verhaal meer diepgang geven. Nadat de waardegebieden eenmaal zijn geïnventariseerd, zijn de volgende stappen in het proces vrijwel identiek aan het zelfonderzoek volgens de ZKM.

Of in een bepaalde situatie voor de ene of de andere methode gekozen wordt, is mede afhankelijk van de vraagstelling. Naarmate deze complexer is, ligt het meer voor de hand voor een volledig zelfonderzoek volgens de ZKM te kiezen. Hiernaast speelt de persoonlijke voorkeur van de cliënt een belangrijke rol. Sommige cliënten voelen zich meer thuis in een gesprek met een consultant/coach. Anderen geven de voorkeur aan de zelfreflectie. Tot slot spelen uiteraard de kosten een rol. Deze zijn voor een volledig zelfonderzoek tweemaal zo hoog als voor een onderzoek met de ZelfReflector.